Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng công chức

Căn cứ Kế hoạch số 1840/KH-BNN-TCCB ngày 15/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ thông báo thi tuyển công chức như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 51 công chức vào 23 vị trí việc làm.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung: theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.

b) Điều kiện cụ thể: theo bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng (kèm theo Thông báo này).

3. Nội dung và hình thức thi tuyển:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 03 phần: Phần I – Kiến thức chung, Phần II – Ngoại ngữ (tiếng Anh), Phần III – Tin học;

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; hình thức thi phỏng vấn.

Nội dung, hình thức thi tuyển chi tiết theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông báo của Bộ được đăng trên website www.mard.gov.vn,tongcuclamnghiep.gov.vn và niêm yết tại các Chi cục Kiểm lâm vùng, Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp.

4. Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, số 2, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.8489750 (có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo).

5. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 22/3/2019 đến hết ngày 22/4/2019 (trong giờ hành chính).

6. Xét duyệt Phiếu dự tuyển tại đơn vị và thu lệ phí dự tuyển:

Trên cơ sở đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại khoản 2 nêu trên và Phiếu dự tuyển, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức xét duyệt Phiếu dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ (không đủ) tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; thu lệ phí dự tuyển với mức thu 500.000 đồng/thí sinh đối với những thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển (trường hợp có từ 100 thí sinh trở lên theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính); báo cáo danh sách và nộp phí dự tuyển về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/5/2019.

7. Các quy định khác: thực hiện theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Nội vụ;

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng trong kỳ thi này.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý công chức, viên chức – Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT – Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 0243.8454395./.

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG CHO CÁC CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG

(Kèm theo Thông báo số  1985  /TB-BNN-TCCB  ngày   21 / 3 /2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Vị trí việc làmcần tuyển dụng Chức trách, nhiệm vụ Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo,bồi dưỡng, kinh nghiệm công tác
I CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG I (Thi tuyển 12 công chức vào 04 vị trí việc làm)
1 Quản lý bảo vệ rừng(Phòng Nghiệp vụ II)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 03 người

– Tham mưu, xây dựng, thẩm định phương án bảo vệ rừng và PCCCR của đơn vị và vùng được phân công;– Tham mưu, xây dựng, hướng dẫn tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng hàng năm trên phạm vi vùng được phân công;

– Tham mưu, theo dõi công tác giao rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quản lý nương rẫy, sử dụng đất lâm nghiệp;

– Tham gia xây dựng, đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi cục và các đơn vị trong vùng;

– Tham gia các đợt kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR; chống chặt phá rừng và các hành vi trái pháp luật xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng I;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;

– Có năng lực làm việc độc lập và phối hợp trong công tác; khả năng giao tiếp tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

2 Quản lý nghiệp vụ Kiểm lâm(Phòng Nghiệp vụ III)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 02 người

 

– Tham mưu xây dựng tài liệu, giáo trình nghiệp vụ kiểm lâm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các tỉnh trong vùng;– Tham mưu thiết kế các mô hình về bảo vệ rừng phục vụ cho tập huấn và tuyên truyền về bảo vệ rừng;

– Tham mưu thiết kế các ấn phẩm truyền thông, tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng; PCCCR, các mô hình khuyến lâm;

– Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành.

– Tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong quản lý giống cây lâm nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng I;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;

– Có năng lực làm việc độc lập và phối hợp trong công tác; khả năng giao tiếp tốt;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm nghiệp xã hội; các chuyên ngành về thiết kế;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

3 Kiểm lâm cơ động(Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 06 người

 

 

 

– Kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR; đấu tranh, chống các hành vi chặt, phá rừng;– Trinh sát, nắm thông tin các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham mưu xử phạt, khởi tố các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản;
– Ứng dụng thiết bị điện – điện tử, thiết bị công nghệ cao, GPS phục vụ tuần tra, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, quản lý các vùng trọng điểm cháy rừng;

– Hướng dẫn vận hành, sử dụng, bảo dưỡng máy, thiết bị điện – điện tử, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng (máy tính, camera chuyên dụng, máy bơm nước, máy thổi gió, cưa xăng…);

– Tham mưu đề xuất trang cấp các loại thiết bị chữa cháy chuyên ngành phục vụ công tác PCCCR;

– Tham gia chữa cháy rừng, truy quét các tụ điểm phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham gia lực lượng tăng cường kiểm tra giám sát tại cơ sở trong việc PCCCR tại các tỉnh;

– Tham gia các đoàn kiểm tra, tuần tra công tác bảo vệ rừng tại các tỉnh trong vùng được giao quản lý;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng I;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;

– Có khả năng điều tra, khảo sát độc lập và có năng lực tổ chức thực hiện, phối hợp trong công tác; khả năng giao tiếp tốt;

– Có sức khỏe tốt để thực hiện thao tác hiện trường.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm nghiệp;  Quản lý tài nguyên rừng; Luật; Kỹ thuật điện – điện tử;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

4 Hành chính, tổng hợp(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Chuyên viên

– Mã số ngạch: 01.003

– Số lượng: 01 người

 

– Tổng hợp, báo cáo tuần, tháng, quý, năm của đơn vị;– Xây dựng, tổng hợp, đề xuất các giải pháp về cải cách hành chính của đơn vị;

– Theo dõi mua sắm và cấp phát trang phục kiểm lâm của đơn vị;

– Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, phục vụ công việc chung của đơn vị;

– Quản lý, bố trí xe ô tô phục vụ lãnh đạo và cán bộ đi công tác;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng I;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Hành chính;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

II CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG II (Thi tuyển 12 công chức vào 07 vị trí việc làm)
1 Quản lý bảo vệ rừng(Phòng Nghiệp vụ II)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 02 người

– Tham mưu xây dựng phương án bảo vệ rừng và PCCCR; xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn các tỉnh trong khu vực;– Tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch huy động lực lượng, thiết bị ứng cứu cháy rừng và phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách xảy ra tại một số vùng trọng điểm cháy rừng, phá rừng trong vùng;

– Tham mưu, theo dõi công tác giao rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quản lý nương rẫy, sử dụng đất lâm nghiệp;

– Tham gia các đợt kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR; chống chặt phá rừng và các hành vi trái pháp luật xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng II;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có năng lực tổ chức thực hiện.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm nghiệp; Lâm học; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

2 Quản lý nghiệp vụ Kiểm lâm(Phòng Nghiệp vụ III)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 01 người

 

– Tham mưu xây dựng tài liệu, giáo trình nghiệp vụ kiểm lâm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các tỉnh trong vùng;– Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành;

– Báo cáo kết quả, nghiệm thu sản phẩm, tổ chức phát hành, phổ biến tài liệu tuyên truyền;

– Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về phát triển rừng, quản lý giống cây lâm nghiệp; phòng, trừ sinh vật hại rừng trong vùng;

– Tham gia nghiên cứu và tiếp nhận các ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ trong quản lý giống cây lâm nghiệp;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng II;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có năng lực làm việc độc lập và phối hợp trong công tác.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm học;Lâm sinh; Nông học;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

3 Kiểm lâm cơ động (Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR)
3.1 Vị trí 1: 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 04 người

 

 

 

– Kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR; đấu tranh, chống các hành vi chặt, phá rừng;– Trinh sát, nắm thông tin các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham mưu xử phạt, khởi tố các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản;

– Kiểm tra các cơ sở chế biến lâm sản;

– Ứng dụng thiết bị điện – điện tử, thiết bị công nghệ cao, GPS phục vụ tuần tra, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, quản lý các vùng trọng điểm cháy rừng;

– Hướng dẫn vận hành, sử dụng, bảo dưỡng máy, thiết bị điện – điện tử, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng (máy tính, camera chuyên dụng, máy bơm nước, máy thổi gió, cưa xăng…);

– Tham mưu đề xuất trang cấp các loại thiết bị chữa cháy chuyên ngành phục vụ công tác PCCCR;

– Tham gia chữa cháy rừng, truy quét các tụ điểm phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham gia lực lượng tăng cường kiểm tra giám sát tại cơ sở trong việc PCCCR tại các tỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng II;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có khả năng điều tra, khảo sát độc lập và có năng lực tổ chức thực hiện, phối hợp trong công tác;

– Có sức khỏe tốt để thực hiện thao tác hiện trường.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Công nghệ chế biến lâm sản; Quản lý tài nguyên rừng; Luật; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

3.2 Vị trí 2:– Ngạch: Kiểm lâm viên trung cấp

– Mã số ngạch: 10.228

– Số lượng: 01 người

 

– Trực tiếp tham gia chữa cháy rừng, truy quét các tụ điểm phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;– Trinh sát, nắm thông tin các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham gia lực lượng tăng cường kiểm tra giám sát tại cơ sở trong việc PCCCR tại các tỉnh;

– Tham gia các đoàn kiểm tra, tuần tra công tác bảo vệ rừng tại các tỉnh trong vùng được giao quản lý;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng phân công.

 

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng II;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có khả năng điều tra, khảo sát độc lập và có năng lực tổ chức thực hiện, phối hợp trong công tác;

– Có sức khỏe tốt để thực hiện thao tác hiện trường.

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm nghiệp; Lâm sinh;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên trung cấp;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

4 Tổ chức, nhân sự(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: chuyên viên

– Mã số ngạch: 01.003

– Số lượng: 01 người

– Tham mưu công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định;– Tham mưu thực hiện chế độ về nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức trong đơn vị.

– Thực hiện công tác quản lý hồ sơ CBCC trong đơn vị;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng II;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt.

 

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Hành chính; Quản trị nhân sự;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

5 Hành chính, tổng hợp(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Chuyên viên

– Mã số ngạch: 01.003

– Số lượng: 01 người

 

– Tổng hợp, báo cáo tuần, tháng, quý, năm của đơn vị;– Xây dựng, tổng hợp, đề xuất các giải pháp về cải cách hành chính của đơn vị;

– Theo dõi mua sắm và cấp phát trang phục kiểm lâm của đơn vị;

– Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, phục vụ công việc chung của đơn vị;

– Quản lý, bố trí xe ô tô phục vụ lãnh đạo và cán bộ đi công tác;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng II;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Kế toán; Hành chính;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

6 Kế toán(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Kế toán viên

– Mã số ngạch: 06.031

– Số lượng: 01 người

 

– Thực hiện nhiệm vụ kế toán thanh toán của đơn vị;– Hướng dẫn các thủ tục, chứng từ thanh toán đúng quy định của pháp luật;

– Kiểm tra, giám sát các chứng từ thanh toán thuộc nguồn ngân sách hàng năm của đơn vị đúng quy định;

– Tham gia xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị;

– Lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;
chuyên ngành kế toán, thuế;- Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng II;- Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt.
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Kế toán; Kế toán – Kiểm toán;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Kinh nghiệm công tác:có ít nhất 01 năm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

7 Quản trị công sở(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Chuyên viên

– Mã số ngạch: 01.003

– Số lượng: 01 người

 

– Quản lý công cụ hỗ trợ của đơn vị;– Quản lý, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, kiểm kê tài sản của đơn vị;

– Đề xuất mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị làm việc của đơn vị;

– Đảm bảo hệ thống điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy của đơn vị hoạt động tốt;

– Thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, đảm bảo trật tự nội vụ, văn hóa, vệ sinh công sở;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng II;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng tổng hợp, phân tích, giao tiếp và phối hợp.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Kinh tế; Quản trị văn phòng;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG III (Thi tuyển 08 công chức vào 05 vị trí việc làm)
1 Quản lý bảo vệ rừng(Phòng Nghiệp vụ II)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 02 người

– Tham mưu xây dựng phương án bảo vệ rừng và PCCCR;– Cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các hoạt động về phòng cháy, chữa cháy rừng;

– Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

– Tham mưu, theo dõi công tác giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp; cập nhật, kiểm tra, theo dõi công tác nương rẫy và chuyển mục đích sử dụng rừng.

– Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn quản lý;

– Tham gia thực hiện quy chế phối hợp;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng III;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có năng lực làm việc độc lập và phối hợp trong công tác.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm học;Quản lý tài nguyên rừng và môi trường;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

2 Quản lý nghiệp vụ Kiểm lâm(Phòng Nghiệp vụ III)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 01 người

 

– Tham mưu xây dựng tài liệu, giáo trình nghiệp vụ kiểm lâm, tuyên truyền phổ biến giáo dục  pháp luật về công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các tỉnh trong vùng;-Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành.

– Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý giống cây lâm nghiệp; phòng, trừ sinh vật hại rừng trong vùng;

–  Tham mưu thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong quản lý giống cây lâm nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng III;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có năng lực làm việc độc lập và phối hợp trong công tác.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm học; Sinh học;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác:có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

3 Kiểm lâm cơ động (Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR)
3.1 Vị trí 1: 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 02 người

 

 

 

– Tham mưu kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR; đấu tranh, chống các hành vi chặt, phá rừng;– Trinh sát, nắm thông tin các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham mưu xử phạt, khởi tố các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản;

– Kiểm tra các cơ sở chế biến lâm sản;

– Tham gia chữa cháy rừng, truy quét các tụ điểm phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham gia lực lượng tăng cường kiểm tra giám sát tại cơ sở trong việc PCCCR tại các tỉnh;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng III;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có khả năng điều tra, khảo sát độc lập và có năng lực tổ chức thực hiện, phối hợp trong công tác;

– Có sức khỏe tốt để thực hiện thao tác hiện trường.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm nghiệp; Luật; Luật kinh tế;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

3.2 Vị trí 2:– Ngạch: Kiểm lâm viên trung cấp

– Mã số ngạch: 10.228

– Số lượng: 01 người

 

– Trực tiếp tham gia chữa cháy rừng, truy quét các tụ điểm phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;– Trinh sát, nắm thông tin các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham gia lực lượng tăng cường kiểm tra giám sát tại cơ sở trong việc PCCCR tại các tỉnh;

– Tham gia các đoàn kiểm tra, tuần tra công tác bảo vệ rừng tại các tỉnh trong vùng được giao quản lý;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng phân công.

 

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng III;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có khả năng điều tra, khảo sát độc lập và có năng lực tổ chức thực hiện, phối hợp trong công tác;

– Có sức khỏe tốt để thực hiện thao tác hiện trường.

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm nghiệp; Lâm học;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên trung cấp;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

4 Hành chính, tổng hợp(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Chuyên viên

– Mã số ngạch: 01.003

– Số lượng: 01 người

 

– Tổng hợp, báo cáo tuần, tháng, quý, năm của đơn vị;– Xây dựng, tổng hợp, đề xuất các giải pháp về cải cách hành chính của đơn vị;

– Theo dõi mua sắm và cấp phát trang phục kiểm lâm của đơn vị;

– Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, phục vụ công việc chung của đơn vị;

– Quản lý, bố trí xe ô tô phục vụ lãnh đạo và cán bộ đi công tác;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng III;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Hành chính; Quản trị kinh doanh;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5 Quản trị công sở(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Chuyên viên

– Mã số ngạch: 01.003

– Số lượng: 01 người

 

– Quản lý công cụ hỗ trợ của đơn vị;– Quản lý, đề xuất mua sắm, sửa chữa theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, kiểm kê tài sản của đơn vị;

– Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, phục vụ công việc chung của đơn vị;

– Đảm bảo hệ thống điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy của đơn vị hoạt động tốt;

– Thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, đảm bảo trật tự nội vụ, văn hóa, vệ sinh công sở;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng III;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng tổng hợp, phân tích, giao tiếp và phối hợp.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; Kinh tế; Quản trị văn phòng;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

IV CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG IV (Thi tuyển 19 công chức vào 07 vị trí việc làm)
1 Quản lý bảo vệ rừng(Phòng Nghiệp vụ II)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 02 người

– Tham mưu xây dựng phương án bảo vệ rừng và PCCCR và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng hàng năm trên phạm vi vùng được phân công;– Tham mưu xây dựng và đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi cục và các đơn vị trong vùng;

– Tham mưu theo dõi công tác giao rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quản lý nương rẫy, sử dụng đất lâm nghiệp;

– Cảnh báo, dự báo, nguy cơ cháy rừng và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các hoạt động về phòng cháy, chữa cháy rừng;

– Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn quản lý;

– Tham gia các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ rừng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng IV;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có năng lực làm việc độc lập và phối hợp trong công tác.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm học; Quản lý tài  nguyên rừng; Công nghệ thông tin;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

2 Quản lý nghiệp vụ Kiểm lâm(Phòng Nghiệp vụ III)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 02 người

 

– Tham mưu xây dựng tài liệu, giáo trình nghiệp vụ kiểm lâm, tuyên truyền phổ biến giáo dục  pháp luật về công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại các tỉnh trong vùng;– Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý giống cây lâm nghiệp; phòng, trừ sinh vật hại rừng trong vùng;

– Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong quản lý giống cây lâm nghiệp;

– Tham mưu kết hợp công tác phát triển rừng và nông nghiệp;

– Tham gia tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng IV;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có năng lực làm việc độc lập và phối hợp trong công tác.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm học; Lâm sinh; Kinh tế nông nghiệp;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

3 Kiểm lâm cơ động(Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR)

 

– Ngạch: Kiểm lâm viên

– Mã số ngạch: 10.226

– Số lượng: 11 người

 

 

 

– Tham mưu kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR; đấu tranh, chống các hành vi chặt, phá rừng;– Trinh sát, nắm thông tin các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham mưu xử phạt, khởi tố các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản;

– Kiểm tra các cơ sở chế biến lâm sản;

– Tham gia chữa cháy rừng, truy quét các tụ điểm phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

– Tham gia lực lượng tăng cường kiểm tra giám sát tại cơ sở trong việc PCCCR tại các tỉnh;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng IV;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt;

– Có khả năng điều tra, khảo sát độc lập và có năng lực tổ chức thực hiện, phối hợp trong công tác;

– Có sức khỏe tốt để thực hiện thao tác hiện trường.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Lâm sinh; Lâm nghiệp; Lâm học; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Luật;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

4 Tổ chức, nhân sự(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Chuyên viên

– Mã số ngạch: 01.003

– Số lượng: 01 người

– Tham mưu công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định;– Tham mưu thực hiện chế độ về nâng lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức trong đơn vị;

– Thực hiện công tác quản lý hồ sơ CBCC trong đơn vị;

– Cấp phát giấy nghỉ phép hàng năm theo đúng quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng IV;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân sự;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

5 Hành chính, tổng hợp(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Chuyên viên

– Mã số ngạch: 01.003

– Số lượng: 01 người

 

– Tổng hợp, báo cáo tuần, tháng, quý, năm của đơn vị;– Xây dựng, tổng hợp, đề xuất các giải pháp về cải cách hành chính của đơn vị;

– Theo dõi mua sắm và cấp phát trang phục kiểm lâm của đơn vị;

– Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, phục vụ công việc chung của đơn vị;

– Quản lý, bố trí xe ô tô phục vụ lãnh đạo và cán bộ đi công tác;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng IV;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Kế toán; Hành chính;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6 Kế toán(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Kế toán viên

– Mã số ngạch: 06.031

– Số lượng: 01 người

 

– Thực hiện nhiệm vụ kế toán thanh toán của đơn vị;– Hướng dẫn các thủ tục, chứng từ thanh toán đúng quy định của pháp luật;

– Kiểm tra, giám sát các chứng từ thanh toán thuộc nguồn ngân sách hàng năm của đơn vị đúng quy định;

– Tham gia xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị;

– Lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng IV;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, báo cáo, đề xuất;
giao tiếp tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Kế toán; Kế toán – Kiểm toán;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Kinh nghiệm công tác: có ít nhất 01 năm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

7 Quản trị công sở(Phòng Nghiệp vụ I)

 

– Ngạch: Chuyên viên

– Mã số ngạch: 01.003

– Số lượng: 01 người

 

– Quản lý công cụ hỗ trợ của đơn vị;– Quản lý, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, kiểm kê tài sản của đơn vị;

– Đề xuất mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị làm việc của đơn vị;

– Đảm bảo hệ thống điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy của đơn vị hoạt động tốt;

– Thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, đảm bảo trật tự nội vụ, văn hóa, vệ sinh công sở;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Nắm được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp;– Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng IV;

– Có kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;

– Có khả năng tổng hợp, phân tích, giao tiếp và phối hợp.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành: Kế toán; Quản trị văn phòng;– Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (trở lên) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

0978 115 775