Sở Nội vụ Hà Nội ban hành hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày 13/3/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 476/SNV-CCVC về việc hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập (gọi tắt là viên chức giáo dục) trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019, Sở Nội vụ hướng dẫn việc thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 như sau:

1. Về thông báo chỉ tiêu thi tuyển công chức, công chức cấp xã và viên chức giáo dục:

Các Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã có chỉ tiêu thi tuyển có trách nhiệm thông báo công khai về vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, chuyên ngành, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức, công chức cấp xã, viên chức giáo dục, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí theo quy định và các nội dung chỉ đạo của Thành phố liên quan đến việc thi tuyển công chức, công chức cấp xã, viên chức giáo dục của đơn vị mình trên Website và tại trụ sở của cơ quan, đơn vị từ ngày 15/3/2019.

– Chỉ tiêu thi công chức: Có biểu kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của ƯBND Thành phố trên Website: sonoivu.hanoi.gov.vn;

– Chỉ tiêu thi công chức cấp xã: Có biểu kèm theo Quyết định sổ 1059/QĐ- UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố và phụ lục chỉ tiêu thi tuyển từng chức danh công chức cấp xã kèm theo Công văn này;

– Chỉ tiêu thi viên chức giáo dục: Có biểu kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố.

2. Về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức và viên chức giáo dục

a. Các Sở, cơ quan tương đương sở có chỉ tiêu thi tuyển công chức thành lập Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển để:

– Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, thu lệ phí theo quy định đối với người đăng ký dự thi công chức vào cơ quan đơn vị mình theo Quyết định số 1058/QĐ- UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố.

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 15/3/2019 đến 17 giờ ngày 13/4/2019 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

– Địa điểm: Tại bộ phận một cửa các Sở, cơ quan tương đương sở.

b. UBND quận, huyện, thị xã có chỉ tiêu thi tuyển công chức, công chức cấp xã và viên chức giáo dục thành lập Ban tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển để:

– Tiếp nhận phiếu đãng ký dự tuyển đối với người đăng ký dự thi tuyển công chức theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố; tiếp nhận hồ sơ đối với người đăng ký dự thi tuyển công chức cấp xã theo Quyết định số 1059/QĐ-ƯBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố; tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với người đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố.

– Thu lệ phí đối với người dự tuyển theo quy định.

– Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 15/3/2019 đến 17 giờ ngày 13/4/2019 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

– Địa điểm: Do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

3. Lập danh sách người đủ điều kiện dự thi

a. Đối với danh sách thi tuyển công chức

Các cơ quan đơn vị có chỉ tiêu thi công chức, báo cáo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, lập danh sách người đăng ký dự tuyển công chức (theo Mẫu 1) cùng biên bản chốt thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển công chức và bản chính phiếu đăng ký dự tuyển công chức về Phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ trước ngày 18/4/2019 (bản mềm Mẫu 3 gửi địa chỉ Email: hovinhthanh_sonv@hanoi.gov.vn để tổng hợp dữ liệu thi).

Phô tô 01 bộ phiếu đăng ký dự tuyển công chức của người dự tuyển, lập biên bản niêm phong, bảo quản tại cơ quan, đơn vị.

b. Đối với danh sách thi tuyển công chức cấp xã và viên chức giáo dục

– Từ ngày 15/4/2019 đến 25/4/2019 UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện: Kiểm tra, xét duyệt, lập danh sách người đủ điêu kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo Mẫu 2) và viên chức giáo dục (theo Mẫu 3);

– Quyết định phê duyệt và thông báo công khai danh sách người đủ điều kiện dự thi, người không đủ điều kiện dự thi.

– Bảo quản danh sách, hồ sơ đăng ký dự thi công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của người đăng ký dự tuyển.

Gửi báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, cùng danh sách người đủ điều kiện theo Mẫu và Mẫu 3 về Sở Nội vụ trước 17 giờ ngày 25/4/2019 (bản mềm Mẫu 2 và Mẫu gửi địa chỉ Email: hovinhthanh_sonv@hanoi.gov.vn để tổng hợp dữ liệu thi tuyển của toàn Thành phố).

4. Một số lưu ý về hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức cần xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển, hướng dẫn chi tiết quy trình tiếp nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển để đảm bảo tính chính xác khi lập danh sách, tránh các vướng mắc vi phạm, thông báo công khai để người đăng ký dự tuyển biết và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ hoặc khai phiêu đăng ký dự tuyển đúng theo quy định.

Hướng dẫn người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ các quy định trong Kế hoạch thi tuyển, đặc biệt là quy định trong phần phiếu đăng ký dự tuyển của Kế hoạch thi tuyển công chức và viên chức giáo dục, chuẩn bị đủ các điều kiện, giấy tờ quy định trong các nội dung sau trước khi nộp hồ sơ thi công chức xã hoặc ghi phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức:

– Khai phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Mẫu 4) theo quy định tại Mục III Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố.

– Các nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

b. Hồ sơ đăng ký thi công chức cấp xã:

– Hồ sơ theo quy định, kể cả giấy tờ hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) cùng đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (Mẫu 5) theo quy định tại Mục II, Mục III, Mục IV Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố.

– Người đăng ký dự thi phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

c. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục:

– Khai phiếu đãng ký dự tuyển viên chức (Mẫu 6) theo quy định tại Phần B Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố.

– Các nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 để các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã và người có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết, thực hiện. Các nội dung tiếp theo của các kỳ thi, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo Ban chỉ đạo thi của Thành phố và sẽ thông báo cụ thể sau.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ Hà Nội để tổng hợp, bảo cáo Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà nội, Ban chỉ đạo thi tuyển công chức cấp xã và viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố xem xét, giải quyết

0978 115 775